نمونه‌‌های اجرایی
نمونه‌هایی از گیت‌های نصب شده در مراکز ‌ مختلف

مراکز طرف قرارداد :
دانشگاه آزاد قزوین:
مجتمع صنعتی ماموت:

مخابرات استان تهران:
دانشگاه تربیت معلم کرج:

دانشگاه آزاد تبریز:
دانشگاه آزاد شاهرود:
دانشگاه الزهرا: