تجهیزات سیستم


اعطای نمایندگی
معرفی سیستم اتوماسیون پارکینگ جهان‌گستر
سیستم اتوماسیون کنترل تردد پارکینگ امکان نظارت دقیق بر روند تردد خودروها را  از گیت خودرو  ، در سازمانها ، پارکینگهای عمومی و.... فراهم می سازد . همچنین سیستم این توانایی را دارد که علاوه بر ثبت تردد خودروها ، تردد افراد را بصورت لحظه ای و همزمان در اختیار مدیران قرار دهد .
در پارکینگهای عمومی انجام کلیه محاسبات ریالی جهت ورود و خروج و میزان توقف خودرو توسط سامانه راهبند وگیت راهبند کنترل شده و امکان نظارت تصویری جهت تطبیق خودروهای ورودی و خروجی فراهم شده است .


سیستم پارکینگ هوشمند در یک نگاه :ویژگی‌های اتوماسیون پارکینگ جهان‌گستر و

تجهیزات سیستم پارکینگ

: