شهر يا سازمان الكترونيك
شهر يا سازمان الكترونيك


معرفی

در سیستم شهر ادر سیستم شهر الكترونیك ارائه شده توسط جها نگستر، کلیه خدمات مربوط به شهر ، مخصوصا شهرداریها و وضعیت قبوض آب، برق وتلفن و جرائم و ... در وب سایت به شهروندان اعلام شده و شهروندان با زدن دکمه ای آنان را پرداخت مینمایند. یعنی نه قبضی ارسال میشود و نه وجه نقدی پرداخت میشود. در واقع کلا بصورت مجازی بوده و همچنین کلیه خریدها، سفارش کالا، اجاره یا خرید مسكن و ... بر روی بسترمناسب و ب سایت قرار گرفته و شهروندان با کد دسترسی خود میتوانند اطلاعات خود را جهت رویت سایر شهروندان گذاشته واطلاعات به اشتراك گذاشته شده سایرین را نیز بررسی نمایند. البته باید به این نكته توجه کرد که شهر الكترونیك یك شهر واقعی است که دارای شهروند، اداره ها و سازما نهای مختلف و... است که در آن ارتباطات و برخی تعامل های اجتماعی و تأمین بخش عمد های از نیازهای روزمره از طریق اینترنت صورت میگیرد.


فعاليتهاي شهر الكترونيك

فعالیتهای شهر الكترونیك فعالیتهای انجام گرفته در یك شهر الكترونیك را میتوان به مجموع هایی تقسیم کرد که بعضی از آنها عبارتند :