مشخصات فني پورتال سازماني ياس
مشخصات فني پورتال سازماني ياس

پورتال یاس از دو بخش «هسته مركزي» و «مديريت ايجاد پورتال» تشكيل شده است.

این سیستم تمامی مرورگرهای رایج مانند Internet Explorer, Mozilla Firefox , Apple Safari,Opera Netscape ,Google Chrome پشتیبانی کرده و در محیط آنها اجرا میشود.