اتوماسيون كنترل تردد دانشجويي
اتوماسيون كنترل تردد دانشجويي
برخي مزاياي سيستم: سخت افزار سيستم كنترل تردد دانشجويي

دستگاه كنترل تردد دانشجويي:

اين دستگاه جهت ثبت ورود و خروج دانشجويان در نرم افزار طراحي شده است.