نرم‌افزار مدیریت درخواست خدمات اداری
-->
نرم‌افزار مدیریت درخواست اداری تحت وب UAS MD90


  در این نرم‌افزار اعضاء ، درخواست مربوط به رفع بعضی از کاستیها را به مسئول تاسیسات داده و مسئول تاسیسات در یک زمانبندی مشخص آن نیاز ها را بررسي و اقدام خواهد نمود.