خدمات شهری با کارت پول
سیستم خدمات شهری توسط کارت پول
کارت پول به عنوان کیف پول با رمز عبور جهت استفاده در سایر خدمات شهری (CMP) :
افرادی که از کارت پول استفاده می نمایند می توانند از این کارت در سایر خدمات شهری از جمله موارد زیر استفاده نمایند: