تعرفه
سیستم تعرفه
در هر یک از مناطق اتوبوسرانی، روزانه برگه هایی تحت عنوان تعرفه به تفکیک شیفت صبح و عصر برای رانندگان صادر می گردد که حاوی اطلاعاتی جهت شروع به کار رانندگان محترم می باشد. در این برگه ها، جزئیات تردد اتوبوس در طول شیفت کاری مربوطه درج می گردد. اطلاعاتی نظیر رسیدن به مقصد و مبدا، مراجعه به کارواش، رزرو اتوبوس و... در انتهای روز کاری این برگه ها جمع آوری شده به توقفگاهها جهت ارزیابی منتقل می شود. زیر سیستم تعرفه با هدف پیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری این فرآیند طراحی گردیده است که شامل موارد زیر است:

دستگاه ثبت تعرفه(TR):
این دستگاه جهت ثبت تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستگاه سیار ثبت واقعه(HER):
این دستگاه جهت ثبت واقعه، توسط کنترلر خط مورد استفاده قرار می گیرد


نرم افزار مدیریت تعرفه جهت اختصاص اتوبوس به خطوط(TMS)
:
این نرم افزار با توجه به دستوراتی که از نرم افزار اعزام اتوماتیک ناوگان AVSS دریافت می نماید، کارتهای تعرفه رانندگان را برنامه ریزی می نماید.

نرم افزار اعزام اتوماتیک ناوگان(AVSS) :
این نرم افزار اطلاعات خود را از سایر نرم افزارهای سجا دریافت نموده و تصمیمات مناسبی را جهت اعزام هوشمند و اتوماتیک ناوگان اتخاذ می نماید. بخش اعزم هوشمندی سجا به این نرم افزار برمی گردد. برای این تصمیم گیری یک سری رول یا قانون در سیستم تعریف می گردد، که نحوه نتیجه گیری سیستم نسبت به داده های خام تعیین می گردد.