کسر وجه در ابتدای خط
سیستم کسر وجه بلیط در ابتدای خط
گیت های کنترل تردد جهت کسر مبلغ در ابتدای خط


درصورتیکه بتوان ایستگاههایی استاندارد از لحاظ ایمنی و گرما و سرما احداث نمود، می توان از سیستم راه بند یا گیت جهت کسر وجه بلیط در هر ایستگاه استفاده کرد. از مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود: