نگهداری ناوگان
سیستم نگهداری ناوگان
این زیر سیستم امکان مدیریت تعمیرات دوره ای اتوبوسها را فراهم می سازد و گزارشات آماری و نموداری کارا و متنوعی را در اختیار سازمان های اتوبوسرانی جهت کنترل روند تعمیرات خودروها قرار می دهد. این زیر سیستم شامل دستگاه و نرم‌افزار سرویس و نگهداری می‌باشد.
برخی از امکانات نرم افزار سرویس و نگهداری ناوگان به این شرح است: