فرمان‌دهی به چراغ راهنما
سیستم فرمان دهی به چراغ راهنمای تقاطع ها
این سیستم بکمک اطلاعات لحظه به لحظه ای که از سیستم AVL دریافت می نماید، در هر چهارراه تعداد مسافران حاضر در اتوبوس را محاسبه نموده و سپس یک اتوبوس را معادل چندین اتوموبیل با توجه به تعداد مسافران در نظر می گیرد. سپس با اعلام به چراغ راهنما، مسیر مربوط به اتوبوس سریعتر سبز می شود.F:\Website JahanGostar\jahangostar-1\Products\bus\navigation.aspx